Ymgynghoriaeth deallusrwydd artiffisial

Mae ' n ymchwilio yn cynnig gwasanaethau ymgynghori ym mhob agwedd o deallusrwydd artiffisial. Mae cwmni arbenigedd mewn roboteg, pob agwedd o prosesu delwedd, rheoli deallus, a'r cais masnachol o deallusrwydd artiffisial yn ysgogi â gafael academaidd ar fethodolegau anodd wrth presennol a datrys problemau ystadegol datblygedig a dysgu peiriant, i ddarparu dull ateb-canfyddiad dihafal i'ch busnes pwysig anghenion.

Artiffisial deallusrwydd (AI): Mae'r ability peiriant i berfformio tasgau a'r swyddogaethau hynny, mor agos â phosibl nodweddion cuddwybodaeth ddynol, yn simulates yn cael peiriannau deallus hyn eu defnyddio ar draws llawer o ddiwydiannau i ddatrys tasgau hynod o gymhleth.

Mae deallusrwydd artiffisial yn darparu ffordd gost-effeithiol i gyflawni tasgau fel arall fyddai gwneud hynny gan gyflogeion dynol. AI yw'n hawdd ei chynyddu, integreiddio'n ddi-dor â seilwaith technoleg presennol a Profodd yn ffordd reddfol i gipio dealltwriaeth y cwsmer gwerthfawr gan gynnwys sylwadau duedd, cymdeithasol a byw â chwsmeriaid. Canfod mwy am sut y gall AI drawsnewid y ffordd yr ydych yn gwneud busnes.

Y cwmnïau mawr ymchwil marchnad fyd-eang (IDC Gartner, Forrester, etc) yn rhagweld ymchwydd enfawr yn nifer y sefydliadau sy'n defnyddio technoleg deallusrwydd artiffisial i wella gwasanaeth i gwsmeriaid tra ar yr un pryd yn lleihau costau, mae rhagfynegiadau hyn ei ategu gan sefydliadau sydd wedi profi'r manteision o'r fath hymfyddiniadau. Mae enghreifftiau yn cynnwys banc y co-op, Ikea, VTR a Iberia gyda'r rhai y gwelir uchod.

Fel y mae'r newid hwn i'r defnydd o deallusrwydd artiffisial yn digwydd, bydd cyfleoedd newydd sylweddol yn cael eu creu. Bydd, cyllidebau mawr a ddefnyddir heddiw yn i dalu am brosesau busnes gael ei gynnal gan bodau dynol yn y cyfnod 5 mlynedd nesaf, fudo i a ddefnyddir ar gyfer galluoedd ffrwythloni artiffisial.

Artificial Intelligence Consultancy

Ymchwilio TG yw cynghorwr annibynnol blaenllaw ar gyfer dethol, lleoli, dyrchafiad a rheolaeth barhaus o atebion deallusrwydd artiffisial (AI) ar gyfer menter busnes.
Seiliedig ar chwe blynedd o ymchwil iddo ymchwilio trosoledd helaeth mewnol ac partner adnodd i helpu busnesau i ddeall y dechnoleg sydd ar gael a sut y mae'n trawsnewid cwsmer cyffwrdd pwyntiau a phrosesau mewnol i gyflawni amcanion busnes.

Ein nod busnes yw helpu cwmnïau llwyddiannus yn dod yn fodoli, ar flaen y pecyn, arweinwyr y farchnad-Fodd bynnag, rydych chi am i ddiffinio llwyddiant. Os nad yw eich cwmni yn defnyddio deallusrwydd artiffisial yn ei prosesau pwysig yna, efallai nad y mis hwn, neu y mis nesaf, ond cyn bo hir, bydd gennych yn cael ei oddiweddyd gan gwmnïau cyflymach, mwy darbodus, mwy deallus llywio gan deallusrwydd artiffisial, a defnyddio synwyryddion artiffisial deallus, profilers, masnachwyr, neu gais arall ymholi gwerthfawrogol.

Ymchwilio TG yn gosod allan yn her. Os ydych yn gofyn inni edrych ar sut y gall deallusrwydd artiffisial yn helpu eich busnes, ac yr ydym ddim dod ag arbedion effeithlonrwydd, arbedion cost, gwelliannau sylweddol ar brosesau, meddalwedd ffrwythloni artiffisial sy'n eich helpu chi i wneud arian, neu eraill manteision pendant-nad ydych yn talu

Ein hymgysylltiad cleient fel arfer yn dechrau gyda gweithdy archwiliadol i ymgysylltu â rhanddeiliaid, adeiladu sylfaen achos busnes yn seiliedig ar nodau i warantu y camau nesaf a heriau cytûn, a chytuno ar strategaeth fapio technoleg AI i alinio â gweithgaredd busnes presennol.

Mae ymholi Gwerthfawrogol yn galluogi pobl i ryngweithio gyda llawer o ddyfeisiau â chysylltiadau mawr sy'n defnyddio geiriau bob dydd ac ymadroddion, hyn y cyfeirir ato fel iaith naturiol.

Mae galluogi system i ymateb i'r defnyddiwr ddefnyddio iaith bob dydd yn creu'r ymdeimlad o ddeialog naturiol, sy'n cyfoethogi'r profiad ac yn ychwanegu gwerth gwirioneddol a pharhaol i'r defnyddiwr a'r brand.

Does dim dwywaith bod technoleg ffrwythloni artiffisial ar gyfer wedi aeddfedu'r busnes menter ac mae defnyddio ffrwythloni artiffisial ar gyfer atebion gwasanaeth hunan mewnol ac allanol ar gynnydd, ymchwilio TG drwy'r amser yn ymchwilio'r ystod amrywiol o atebion, mae gan bob un ohonynt ei hun unigryw a gwahaniaethu technoleg.

Gofyn am systemau ffrwythloni artiffisial bron pob un, o leiaf chwe mis o rheoli parhaus ar ôl lleoli cychwynnol. Bydd y system yn gofyn am blwc parhaus a diweddariadau i'w galluogi i fod yn effeithiol ar gyfer y busnes.

Y operationalization o'r dechnoleg Mae angen adnoddau a mewnbwn gan arbenigwyr fel ieithyddion cyfrifiadol, arbenigwyr cais ac integreiddio busnes a peirianwyr meddalwedd.

Mae tîm ymchwilio TG brofiad helaeth mewn gad yn darparu atebion technoleg i fusnesau menter fyd-eang. Mae gennym ddealltwriaeth ddofn o ddarparu gwasanaethau ac wedi y sgiliau arbenigol mewnol yn ofynnol ar gyfer y prosiectau integreiddio mwyaf cymhleth.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â ni drwy Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu dim ond i lenwi'r ffurflen dyfynbris am ddim.

Ein partneriaid

itresearches Discover our Technology Demonstrations : http://t.co/Bm1s6kIFub http://t.co/9JcATBDbUc

Cysylltwch â ni!

Cylchlythyr

Address

Address:
34 New House, 67-68 Hatton Garden, London, England, EC1N 8JY, City of London
Toll(UK):
+448000786364
Fax(UK) :
+448458520997

About Us

IT Researches ltd is an information technology company & International computer research centre offering a wide variety of 'AI Powered™' IT services for companies and researchers worldwide .

Connet With Us