Thực thể khai thác

Công nghệ duy nhất mà đã sẵn sàng cho ngôn ngữ của xã hội truyền thông, mạnh mẽ và độc lập của chữ từ


Chúng tôi tổ chức khai thác dịch vụ đã được phát triển bằng cách sử dụng công nghệ NaturalExtractor của chúng tôi. Dịch vụ này phát hiện và chất chiết xuất từ tên riêng (Mitt Romney, Justin Bieber, Puerto Rico, Liên Hiệp Quốc...), số thực thể (tài khoản ngân hàng, số điện thoại...), và các tổ chức chữ và số (xe tấm, địa chỉ web...) và họ được phân loại theo loại (người, công ty, thành phố, đường...).


NaturalExtractor thực hiện công nhận và phân loại thực thể bằng cách sử dụng một sự kết hợp của ngôn ngữ phân tích (phân tích đầy đủ), chữ và số mô hình phát hiện và từ điển (người sử dụng từ điển và từ điển NaturalExtractor, sử và đa ngôn ngữ).


Công nghệ duy nhất mà có thể phân biệt giữa George Washington (người) và George Washington (avenue)


NaturalExtractor phát hiện thực thể mặc dù chúng có thể được viết bằng hình thức khác nhau (ví dụ: 20:00, 20 giờ, 20h, 08: 00, 8 vào buổi tối...). Ngoài ra, NaturalExtractor áp dụng một quá trình bình thường hóa cho các thực thể và họ đều được chuẩn hoá đến một hình thức tiêu chuẩn để luôn xử lý tất cả các trường hợp của thực thể giống nhau (NYSE, chứng khoán New York, NY Stock Exchange...).


Ngoài ra, nhờ công nghệ cho ngôn ngữ phân tích, NaturalExtractor có thể chỉ định nhiều loại để tổ chức tùy thuộc vào quy tắc cú pháp: "Tôi sống tại Barack Obama" (nơi), "Như Barack Obama nói" (người), và phát hiện thực thể ngay cả với sự vắng mặt của chữ: "Tôi đang ở new york".

Đối tác của chúng tôi

itresearches Discover our Technology Demonstrations : http://t.co/Bm1s6kIFub http://t.co/9JcATBDbUc

Nhận được liên lạc với chúng tôi!

Bản tin

Address

Address:
34 New House, 67-68 Hatton Garden, London, England, EC1N 8JY, City of London
Toll(UK):
+448000786364
Fax(UK) :
+448458520997

About Us

IT Researches ltd is an information technology company & International computer research centre offering a wide variety of 'AI Powered™' IT services for companies and researchers worldwide .

Connet With Us